Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2019 Mẫu 02

     

*
Mục lục bài xích viết
*
Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên mới nhất

Dưới đấy là mẫu bạn dạng kiểm điểm và lý giải ghi một vài nội dung trong bạn dạng kiểm điểm cá thể dành cho đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Kiểm điểm đảng viên năm 2019 mẫu 02

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chủ yếu quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về tứ tưởng chủ yếu trị:Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh với đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; câu hỏi học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sống chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan bí quyết mạng.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:Kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ lại gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu mã của fan đảng viên cùng quan hệ trực tiếp với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện tại quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Soạn Bài Đeo Nhạc Cho Mèo Ngữ Văn 6, Soạn Bài Đeo Nhạc Cho Mèo

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về số đông điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, cơ chế sinh hoạt đảng, đóng đảng mức giá theo quy định; gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với đưa ra ủy, đảng ủy các đại lý nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối làm cho việc:Năng động, sáng sủa tạo, khốc liệt trong tiến hành nhiệm vụ; phương pháp làm bài toán khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; ý thức hp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

- câu hỏi đấu tranh phòng, chống những biểu thị suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân:(Liên hệ với các biểu hiện như:Dân nhà hình thức,…).

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền hạn theo cơ chế (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể):Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng giá tiền đầy đủ;…

- tác dụng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:Hoàn thành giỏi nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá thể liên quan mang lại kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do bản thân phụ trách:

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm:Cố gắng học tập kinh nghiệm tay nghề và thực tế công tác của phiên bản thân, khuyến cáo kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 câu chữ nêu trên):Chưa bạo dạn phát biểu ý kiến trong số cuộc họp đưa ra bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:Chưa bố trí thời gian hợp lí giữa công việc, học tập tập, nghiên cứu,…

III. Tác dụng khắc phục đầy đủ hạn chế, khuyết điểm đã làm được cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, điểm yếu (đã được khắc phục; đã khắc phục, nút độ xung khắc phục; chưa được khắc phục); phần lớn khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân.

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá nhân đối cùng với từng vụ việc được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với các hạn chế, yếu điểm của anh em (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự thừa nhận mức xếp các loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ dứt nhiệm vụ

□Không chấm dứt nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

xHoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ chấm dứt nhiệm vụ

□Không kết thúc nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- thừa nhận xét, review của người quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

Xem thêm: Vừa Dài Mà Lại Vừa Vuông Giúp Nhau Kẻ Chỉ, Vạch Đường Thẳng Băng” (Là Cái Gì ?)

- nút xếp loại unique công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- dấn xét, review của bỏ ra ủy:…………………