Hòa tan kim loại m vào hno3

     

Hòa tan sắt kẽm kim loại M vào HNO3 nhận được dd A. đến NaOH dư vào dd A chiếm được 2,24l khí với 23,2g kết tủa. Khẳng định M


*

1,Hòa rã 2,49g hỗn hợp gồm kim loại A(hóa trị II) với Al vào dd HCl dư thu được dd X với 1,68 lít khí H2(đktc).Nếu tiếp tục cho dd NaOH dư vào dd X thì nhận được 2,7g kết tủa.Bạn sẽ xem: Hòa tan sắt kẽm kim loại m vào hno3

a,Viết những PTHH xảy ra

b,Xác định tên kim loại A

c,Khối lượng muối hạt thu được tất cả trong dd X


*

a, PTHH:

(A+2HCl ightarrow ACl_2+H_2left(1 ight))

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2left(2 ight))

(AlCl_3+4NaOH ightarrow NaAlO_2+3NaCl+2H_2O)

b, Ta có(n_AlCl_3=n_NaAlO_2=dfrac2,782=0,03left(mol ight))

(Rightarrowleft{eginmatrixn_Al=n_AlCl_3=0,03left(mol ight)\n_H_2left(2 ight)=dfrac32n_AlCl_3=0,045left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_Al=27.0,03=0,81left(g ight)\n_A=n_H_2left(1 ight)=dfrac1,6822,4-n_H_2left(2 ight)=0,03left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_A=2,49-0,81=1,68left(g ight)\n_A=0,03left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow M_A=dfrac1,680,03=56left(g/mol ight)Rightarrow A)là(Fe)

c,(m_ extmuối=m_FeCl_2+m_AlCl_3)

(=127.n_Fe+133,5.n_Al)

(=127.0,03+133,5.0,03=7,815left(g ight))

Đúng 3 bình luận (1)

Hòa tan trọn vẹn 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một sắt kẽm kim loại M có hóa trị II trong hợp hóa học vào dd HCl dư chiếm được 2,24l khí H2 ( đktc).Nếu chỉ cần sử dụng 2,4 gam kim loại M trên bỏ vô dd HCl thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Xác định kim loại M.

Bạn đang xem: Hòa tan kim loại m vào hno3

Lớp 8 Hóa học bài bác 33. Điều chế Hiđro - bội phản ứng cầm 2 0 nhờ cất hộ Hủy

(Feleft(x ight)+2HClleft(2x ight) ightarrow FeCl_2+H_2left(x ight))

(Mleft(y ight)+2HClleft(2y ight) ightarrow MCl_2+H_2left(y ight))

Gọi số mol của Fe, M lần lược là x,y thì ta có

(56x+My=4left(1 ight))

(n_H_2=frac2,2422,4=0,1)

(Rightarrow x+y=0,1left(2 ight))

Nếu chỉ dùng 2,4 g M thì

(n_HCl=2n_M=frac2.2,4M=frac4,8M

Từ (1), (2), (3) ta bao gồm hệ: (left{eginmatrix56x+My=4\x+y=0,1\frac4,8M

(Leftrightarrowleft{eginmatrix56left(0,1-y ight)+My=4\x=0,1-y\frac4,8M

(Leftrightarrowleft{eginmatrixyleft(56-M ight)=1,6\x=0,1-y\M>9,6endmatrix ight.)

(Rightarrow9,6

Tới đây thì chọn sắt kẽm kim loại nào bao gồm hóa trị II mà phía bên trong khoản đó với kiểm tra thỏa mãn hệ phương trình là xong.

Đúng 1
bình luận (8)

Hung Nguyen: lý giải hộ mình ở chỗ dấu ngoặc nhọn sản phẩm 2 đc ko. Mình ko hiểu từ vệt ngoặc nhọn thứ nhất làm nỗ lực nào nhằm ra đc dấu ngoặc nhọn đồ vật 2. Cảm ơn trước nha

*

Đúng 0
phản hồi (2)

a)Khử trọn vẹn 23,2g một oxit sắt kẽm kim loại bằng co ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn thể khí sinh ra vào trong bình đựng 250ml dd Ba(OH)2 1M thấy tạo ra 19,7g kết tủa. Nếu đến lượng kim loại sinh ra phối hợp hết vào dd HCl dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác minh oxit kim lọa.

b) đến 11,6g oxit kim loại trên vào 250g dd HCl 7,3%. Tính C% của dd thu được sau pứ

Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ 0 0 gửi Hủy

Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả 0,1 mol F e 2 O 3 và 0,2 mol FeO vào dd HCl dư chiếm được dd A. Cho NaOH dư vào dd A thu được kết tủa B. Lọc đem kết tủa B rồi lấy nung trong không gian đến cân nặng không đổi được m(g) hóa học rắn, m có mức giá trị là

A. 16g.

C. 48g.

Xem thêm: Top 13 Bài Thuyết Minh Chiếc Áo Dài Việt Nam Hay Nhất, Đề Văn 8: Thuyết Minh Về Tà Áo Dài Việt Nam

D. 52g.

Lớp 12 hóa học 1 0 gửi Hủy Đúng 0
phản hồi (0)

Hòa tan 13,2g hh bột Fe,FeO,và Fe2O3 vào dd HCl.sau bội nghịch ứng thu được hóa học răn A là kim loại ; 0,56l khí B và một dd C.Cho dd C công dụng hết với dd NaOH dư thu được kết tủa D.Nung kết tủa D trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 12g chất rắn.Mặt khác,nếu lấy cân nặng chất rắn A đúng bằng khối lượng của nó đem hòa tan trả trong H2SO4 đặc,nóng dư nhận được 3,36l khí mùi hương xốc(đktc).tính %FeO trong hh.

Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Bội phản ứng oxy hóa - khử 0 0 gởi Hủy

Hòa tan trọn vẹn 7,8g hh Mg, Al vào HCl dư thu được 8,96l H2 với dd A

a) Tính %m từng kim loại

b) đến dd A td với NaOH dư thu đc m(g) kết tủa. Tính m

Lớp 8 chất hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đặt nMg=a(mol); nAl=b(mol)

PTHH: Mg +2 HCl -> MgCl2 + H2

a________2a_______a_____a(mol)

2 Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 +3 H2

b_____3b____b_____1,5b(mol)

Ta tất cả hpt:(left{eginmatrix24a+27b=7,8\a+1,5b=0,4endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,1\b=0,2endmatrix ight.)

=> %mMg=.100=30,769%

=>%mAl= 69,231%

c) MgCl2 + 2 NaOH -> Mg(OH)2 + 2 NaCl

0,1_______________0,1(mol)

AlCl3 + 3 NaOH -> Al(OH)3 + 3 NaCl

0,2____________0,2(mol)

=> m=m(kết tủa)= mMg(OH)2+ mAl(OH)3= 58.0,1+ 78.0,2= 21,4(g)

Đúng 1
comment (0)

Hòa chảy 5.9 g các thành phần hỗn hợp cu với al vào 400ml dd h2so4 loãng 1M sau pứ thu được 6.72l h2 cùng đ Aa, tính cân nặng mỗi kim loại b, mang lại dd bacl2 cho dư vào dd A nhận được m g kết tủa .tính m

Lớp 10 chất hóa học 3 0 gửi Hủy

nH2SO4=0,4*1=0,4 mol

nH2=6,72/22,4=0,3 mol

2Al + 3H2SO4 -->Al2(So4)3 + 3H2

0,2 0,3 mol

=> mAl = 0,2*27=5,4 g

=> mCu =5,9-5,4=0,5 g

BaCl2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2HCl

0,4 0 ,4 mol

=> m BaSO4 = 0,4 * 233=93,2 g

Đúng 1
phản hồi (0)

(a) 2Al+ 3H_2SO_4 o Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\n_H_2 = dfrac6,7222,4 = 0,3(mol)\n_Al = dfrac23n_H_2 = 0,2(mol)\m_Al = 0,2.27 = 5,4(gam)\m_Cu = 5,9 - 5,4 = 0,5(gam)\b) )

Bảo toàn yếu tố với S :

(n_BaSO_4 = n_H_2SO_4 = 0,4(mol)\m = 0,4.233 = 93,2(gam))

Đúng 1
comment (0)

(a) 2Al+ 3H_2SO_4 o Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\n_H_2 = dfrac6,7222,4 = 0,3(mol)\n_Al = dfrac23n_H_2 = 0,2(mol)\m_Al = 0,2.27 = 5,4(gam)\m_Cu = 5,9 - 5,4 = 0,5(gam)\b) )

Bảo toàn nguyên tố với S :

(n_BaSO_4 = n_H_2SO_4 = 0,4(mol)\m = 0,4.233 = 93,2(gam))

Đúng 0
phản hồi (0)

hòa tan trọn vẹn 22,4g bột fe vào 500 ml dd HCl 1,6 M được dd A nấu nóng dd A rồi sục khí Cl2 vào được dd B , mang lại dd NaOH dư vào dd B thu được hh kết tủa C sấy và nung kết tủa trong không khí thu được lượng chất rắn có cân nặng giảm đi 15,12 phần trăm so với khối lượng kết tủa thuở đầu . Tính độ đậm đặc mol những chất bao gồm trong dd B

Lớp 9 Hóa học bài bác 16. đặc điểm hóa học của sắt kẽm kim loại 0 0 gửi Hủy

Cho 19,5 gam gồm sắt kẽm kim loại M hóa trị II, oxit và muối caccbonat của sắt kẽm kim loại đó tung vào dd H2SO4 loãng dư chiếm được dd M1 và 8,4 lít một hóa học khí nghỉ ngơi đktc. đến dung dịch NaOH dư vào M1 chiếm được kết tủa M2. Nung mét vuông đến ánh sáng cao thì còn sót lại 21 gam chất rắn.

Mặt khác, đến lượng hỗn hợp trên vào 0,3 lít dd CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bỏ hóa học kết tủa rồi đem cô cạn dd thì thu được 76,8 gam chất rắn.

Xem thêm: Ct Tính Công Suất Tiêu Thụ Dễ Dàng Áp Dụng, Công Suất Tiêu Thụ Là Gì

xác định kim loại.

Lớp 9 Hóa học bài bác 5. Luyện tập: đặc điểm hóa học của oxit, axit 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthonguyenkhuyendn.edu.vn