Dịch tiếng anh 8 unit 1

     

Task 1.Look at the following pie chart on leisure activities in the US & answer the questions.

Bạn đang xem: Dịch tiếng anh 8 unit 1

(Nhìn vào biểu đồ hình tròn trụ sau về những chuyển động ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.)

*

*

Đáp án:

1. 5.1 hours

2. They bởi reading, socializing, communicating, sport exercises, using computer, relaxing và thinking, watching TV and other leisure activities.

3. Watching TV, socialising & communicating, using the computer.

Tạm dịch:

Thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình mỗi ngày

17 phút thư giãn và giải trí và suy nghĩ

25 phút áp dụng máy vi tính để thư giãn

19 phút đùa thể thao với luyện tập

20 phút phát âm sách

39 phút hòa nhập xóm hội và giao tiếp

18 phút là những vận động thư giãn không giống 2,8 giờ xem ti vi.

TỔNG THỜI GIAN đến THỂ THAO VÀ THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI = 5,1 GIỜ

1.Người dân ở Mỹ tất cả bao nhiêu thời gian thư giãn làm việc trung bình mỗi ngày vào năm 2012?

5.1 giờ

2.Họ làm cái gi trong thời gian rảnh?

Họ hiểu sách, giao tiếp, hoạt động xã hội, lũ dục thể thao, thực hiện máy tính, thư giãn và giải trí và suy ngẫm, coi TV cùng các vận động giải trí khác.

3.Ba chuyển động phổ trở thành nhất là gì?

Xem TV, giao lưu với các vận động xã hội, sử dụng máy tính.

Bài 2

Task 2.Complete the table with information from the pie chart.

Xem thêm: Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12 ( Bài Tập Cực Trị Hàm Số ), Giải Toán 12: Bài 2 Trang 18 Sgk Giải Tích 12

(Hoàn thànhbảng sau với thông tin từ biểu đồ gia dụng hình trònởtrên.)

*

Đáp án:

Tạm dịch:

Tên hoạt động

Verb(Động từ)

thư giãn

suy nghĩ

sử dụng

làm

xem

đọc

giao lưu

giao tiếp

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate

Bài 3

Task 3.Look at the words. Match them to the categorylabels..

(Nhìn vào các từ. Nối chúng với tên loại.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - e

Tạm dịch:trượt ván - đùa thể thao

2 - b

Tạm dịch:một đái thuyết, một bài xích thơ, một tạp chí - đọc

3 - f

Tạm dịch:tin tức, một công tác thực tế, một vở kịch - xem ti vi

4 - a

Tạm dịch:một ngôn ngữ mới, một kỹ năng - học tập điều nào đấy thú vị

5 - d

Tạm dịch:thu thập tem, gấp giấy origami - bao gồm sở thích

6 - h

Tạm dịch:đến địa phương biểu diễn, thăm viện kho lưu trữ bảo tàng - đi sự kiện/địa điểm văn hóa

7 - c

Tạm dịch:thăm bọn họ hàng, đi sở hữu sắm, làm cho đồ tự làm - dành thời hạn cho gia đình

8 - g

Tạm dịch:nhắn tin, đi coi phim, đi dạo — chia sẻ với chúng ta bè

Bài 4

Task 4.How much time bởi you spend a day on liesure activities? What are the three activities that you bởi vì the most? chia sẻ your ideas with a partner.

(Em dành riêng bao nhiêu thời gian trong một ngày đến những chuyển động thư giãn nghỉ ngơi ngơi? Ba vận động thư giãn ở nào nhưng em làm các nhất? share những ý kiến của em cùng với một các bạn học.)

Hướng dẫn giải:

I usually spend 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton & read book most. I also play computer games, play piano, relax...

Tạm dịch:

Tôi thường xuyên dành3 giờ một ngày đến những chuyển động thư giãn nghỉ ngơi. Tôi hay xem ti vi, chơi ước lông cùng đọc sách các nhất. Tôi cũng chơi game máy vi tính, nghịch dương cầm, thư giãn...

Xem thêm: Và Chúng Ta Đã Rời Xa Chỉ Cần Ai Đó, Lời Bài Hát 3107 2

Bài 5

Task 5.Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen to kiểm tra your answers & repeat.

(Hoàn thành số đông từ dưới những album với /br/ tốt /pr/. Nghe để bình chọn những câu trả lời của em và lặp lại.)