ĐẢNG TA VĨ ĐẠI NHƯ BIỂN RỘNG NHƯ NÚI CAO BA MƯƠI NĂM PHẤN ĐẤU VÀ THẮNG LỢI BIẾT BAO NHIÊU TÌNH

     
“Tuổi cao, chí càng cao” – ông bà xưa thường khích lệ người cao tuổi như thế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã 92 năm dẫn dắt, soi đường cho toàn thể dân tộc Việt Nam “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Đảng cao tuổi, nhưng sẽ càng thêm dày dặn kinh nghiệm, thêm sức chiến đấu, vì tương lai tươi sáng của dân tộc mai sau!
*
Ảnh minh họa

Ngay sau khi ra đời, Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành bacao trào cách mạng. Đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (năm 1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Bạn đang xem: đảng ta vĩ đại như biển rộng như núi cao ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình

Từ năm 1954-1975, đất nước bị chia cắt làm 2 miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng CNXH, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khi Đảng được 19 tuổi, tháng 01/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Đảng ta” (bút danh Trần Thắng Lợi). Người viết: “Đảng ta tuy trẻ trung, nhưng đã lập được những công trạng rất to tát... Năm nay, Đảng ta mới 19 tuổi. Nhưng suốt 19 năm ấy, năm nào cũng là 1 năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn”.

Đến khi Đảng tròn 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ: “Hồi khởi nghĩa, Đảng ta chỉ có non 5.000 đảng viên mà lãnh đạo được nhân dân cả nước làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Ngày nay, hàng ngũ Đảng ta đã tăng gần 100 lần, nghĩa là độ nửa triệu đảng viên. Chúng ta lại có hơn 60 vạn đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động…”, “Nói tóm lại: Lực lượng của chúng ta to lớn và ngày càng to lớn”. “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no/ Công ơn Đảng thật là to/ Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Xem thêm: Xuân Quỳnh, Bài Thơ Cô Giáo Của Em - Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh, Bài Thơ: Cô Giáo Của Em

Khi Đảng 39 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Mở đầu, Người khẳng định: “Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”.

Trong tác phẩm sau cùng viết về đạo đức cách mạng này, Người căn dặn: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”. Theo Người, đó là cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta.

Đếnnay, Đảng ta đã 92 mùa xuân. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xem thêm: Bảng Giá Vàng 96 Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Chỉ, Bảng Giá Vàng 96, Vàng 98 Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Chỉ

Chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng - một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của Nhân dân. Để “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”, lại nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”./.