Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

     

Cho hơi nước trải qua than rét đỏ, nhận được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 cùng H2. Cho toàn bộ X tính năng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Xác suất thể tích khí co trong X là


*

Cách 1: dấn xét: Số oxi hoá của Cu ban đầu trong oxit cùng sau vào muối ko đổi, ta quy vấn đề về dạng:


*

$ o left{ egingatheredn_hh,X, = x + x + y + 2y = 0,7 hfill \xrightarrowBT,,,,electron2 extx + 4y + 2 extx = 1,2 hfill \ endgathered ight.,,, o ,,,left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,1 hfill \ endgathered ight.,,, o ,,,\% V_ extCO,, = ,,,dfrac0,20,7.100\% ,, = ,,28,57\% $

Cách 2:

$C + H_2O o left{ egingatheredn_CO = x,mol hfill \n_H__2 = y,mol hfill \n_CO_2 = z,mol hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx + y + z = 0,7 hfill \x + y = n_O = dfracn_e2 = dfrac0,4.32 = 0,6 hfill \BTNT,,O:,y = x + 2z hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,4 hfill \z = 0,1 hfill \ endgathered ight.$

→ $,\% V_ extCO,, = ,,,dfrac0,20,7.100\% ,, = ,,28,57\% $


Đáp án phải chọn là: c


...

Bạn đang xem: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ


Bài tập bao gồm liên quan


Ôn tập chương 5 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho những ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. đồ vật tự tính oxi hoá giảm dần là


Cho phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Nhận xét nào tiếp sau đây về làm phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho những cặp thoái hóa - khử được thu xếp theo lắp thêm tự tăng vọt tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Thực hiện các thí điểm sau:

(a) cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) đến đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) cho thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) đến thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, các thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


Mệnh đề không đúng là:


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là (biết sản phẩm công nghệ tự vào dãy cố gắng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim nhiều loại đều tính năng được với hỗn hợp HCl tuy vậy không chức năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch tất cả AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X có hai muối và hóa học rắn Y có hai kim loại. Nhì muối trong X và hai kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho lếu láo hợp bao gồm Fe với Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm nhị kim loại). Nhì muối vào X là


Kim một số loại M bội phản ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là


Cho tất cả hổn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm ba sắt kẽm kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M phản nghịch ứng với Cl2, thu được muối hạt X. Mang lại M công dụng với hỗn hợp HCl, thu được muối hạt Y. Mang đến Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y thu được muối hạt X. Sắt kẽm kim loại M là


Nguyên tắc bình thường được dùng để điều chế kim loại là


Phản ứng như thế nào sau đấy là phản ứng điều chế sắt kẽm kim loại bằng cách thức nhiệt luyện


Dãy những kim loại đều có thể được pha chế bằng cách thức điện phân hỗn hợp muối của bọn chúng là:


Hai kim loại rất có thể được điều chế bằng phương thức điện phân dung dịch là


Cho khí co (dư) lấn sân vào ống sứ nung rét đựng tất cả hổn hợp X có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Mang đến Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Mang sử những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm những kim nhiều loại được pha chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp hóa học nóng tan của chúng là:


Dãy gồm những oxit hầu hết bị Al khử ở ánh nắng mặt trời cao là:


Trường phù hợp nào sau đây tạo ra kim loại?


Cho sơ thứ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ vật trên, từng mũi tên là một trong những phản ứng, các chất X, Y theo thứ tự là đầy đủ chất làm sao sau đây?


Cho lá Al vào hỗn hợp HCl, có khí bay ra. Thêm vài giọt hỗn hợp CuSO4 vào thì


Trường hòa hợp nào tiếp sau đây xảy ra bào mòn điện hoá?


Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn năng lượng điện hoá là


Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại X nên vừa đầy đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây?


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong đúng theo chất) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau làm phản ứng thu được 23,0 gam hóa học rắn với thể tích các thành phần hỗn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 phản bội ứng trọn vẹn với 11,1 gam hỗn hợp Y có Mg với Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan tất cả hổn hợp X có 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. đến dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến cân nặng không đổi, nhận được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 12 gam hợp kim của bạc đãi vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, nhận được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu với Ag bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) và dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X với 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam hóa học rắn Y. Quý hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X bao gồm FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn bé dại hơn cân nặng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau làm phản ứng nhận được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng trọng lượng các muối hạt trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) bao gồm CO và H2 phản ứng với cùng một lượng dư tất cả hổn hợp rắn gồm CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn phù hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề xuất vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Oxit MxOy là


Cho khá nước trải qua than nóng đỏ, nhận được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 với H2. Cho toàn thể X tính năng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan tổng thể Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí teo trong X là


Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản nghịch ứng là


Sự ăn uống mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc kim loại tổng hợp do tính năng của những chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một quá trình hóa học hoặc quá trình điện hóa trong đó kim các loại bị oxi trở thành ion dương.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bài Văn Phân Tích Một Đoạn Thơ, Bài Thơ Đạt Điểm Cao

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng ăn mòn sắt kẽm kim loại là bào mòn hóa học tập và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong những số đó các electron của sắt kẽm kim loại được gửi trực tiếp đến các chất trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học tập là quá trình oxi hóa - khử, trong những số đó kim các loại bị làm mòn do công dụng của dung dịch hóa học điện li và làm cho dòng electron di chuyển từ rất âm đến cực dương.

Thí nghiệm 1: thực hiện thí nghiệm theo quá trình sau:

cách 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào ly đựng dung dịch H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn (có mắc nối tiếp với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hòa hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Bài Tập Khoảng Cách Lớp 11 Có Lời Giải, Bài Tập Trắc Nghiệm Khoảng Cách Có Đáp Án


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.