C5H10O2 CÓ BAO NHIÊU CÔNG THỨC CẤU TẠO

     

Công thức cấu tạo của C5H10O2 và gọi tên | Đồng phân của C5H10O2 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Dưới đây là các dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của C5H10O2 nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H10O2 và gọi tên đúng các đồng phân của C5H10O2 tương ứng.

*

Ứng với công thức phân tử C5H10O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C5H10O2

Axit cacboxylic C5H10O2 có 4 đồng phân cấu tạo, cụ thể:

STTĐồng phânTên gọi
1CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - COOHPentanoic
2
*
3 – metylbutanoic
3
*
2 –metylbutanoic
4
*
2,2 – đimetylpropanoic

B. Este C5H10O2

Este C5H10O2 có 9 đồng phân cấu tạo, cụ thể

STTĐồng phânTên gọi
1CH3 - CH2 - CH2 - COO - CH3Metyl butyrat
2
*
Metyl isobutyrat
3CH3 - CH2 - COO - CH2 - CH3Etyl propionat
4CH3 - COO - CH2 - CH2 - CH3n – propyl axetat
5
*
Isopropyl axetat
6HCOO – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n – butyl fomat
7HCOO – CH(CH3) – CH2 – CH3 Sec – butyl fomat
8HCOO – CH2 – CH(CH3) – CH3Isobutyl fomat
9HCOO – C(CH3)3Tert – butyl fomat

Vậy ứng với công thức phân tử C5H10O2 thì chất có 13 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.